Chinese Language
Copyright ©1999-2007 Ted Taamchai : Revised 2007.2/19

中国、香港、台湾、東南アジア訪問の中で、その必要性により,独習中に作っていった私自身用のミニ会話集です。
中には、間違いもあるように思います、ご指摘をお待ちしています。
This has been collected by myself for my nesessity, through my visiting China, Hong Kong, Taiwan and Southeast Asia.
There may be often wrong conversation in this mini-collection. Your advice will be much appreciated.

Shop
挨 拶Everyday Phrases
私、これ、ここI, this, here
何、何処、何時What, where, when, who, how
Numbers, Counting
時間・日・季節Time. Date, Season
食う・飲むEating. Drinking
学 ぶLearning
電 話Telephoning
動 詞Verbs
形容詞Adjectives
副 詞Adverbs
名 詞Nouns
体・健康Body.Health
その他Others
インターネット・コンピュータInternet/Computer
産 業Industry
中国語諺語・名言・成語集Proverbs & Idioms
中国語辞書・参考書Dictionary.Book
Taamchai Home PageTaamchai Home Page


注 意
 中国の漢字は、簡体字のため日本の漢字と異なった字もあり、また基本的に日本の第一水準漢字、第二水準漢字にないものもある。
 そのため、中国語を完全にその漢字で表すことが出来なかった。従って、表した漢語の中には中国漢字でない場合もあるし、簡体字でない場合もある。ただ、中国大陸でも、簡体字でなくても、本来の漢字でも十分通用する。
 例えば、あなたを表す「ni」は、人偏に「尓」であるが、その元字と思われる「爾(なんじ)」によって表した(又は、「イ尓」)。その他にも疑問詞の「ma」は口偏に「馬」であるが、「馬」で表した。この場合、「*爾」、「*馬」のように、*印を付し、判るようにした。
 また、発音はピンインを示したが、中国語には、四声がある。四声は、残念ながら却って複雑になり、省略した。挨 拶 Everyday Phrases

日本語
Japanese
ローマ字
Pin Yin
中国語
漢 語
ピンイン
Pin Yin
こんにちは Good morning/ afternoon/ nightKonnichiwaイ尓好 [早上好、早晨好, イ尓早/ イ尓好/ 晩上好]ni hao [zaoshang hao, zaochen hao, ni zao/ ni hao/ wanshang hao]
おやすみ Good nightOyasumi晩安wan'an
ありがとう Thank youArigatou謝謝xie xie
けっこうです No thank youKekou desu不要buyao
どういたしまして You are welcome/ かまいませんよ Never mindDou itashimashite/ Kamaimasen yo不客気, 不用謝、不用、没事儿、*那里*那里/ 没什麼, 没関係Bu keqi, Bu yong xie, Bu yong, Mei shir, Nari nari/ Mei shenme, Mei guanxi
当然です Touzen desu応該的yinggai11 de
さようなら Good-byeSayounara [Sayonara]再見zaijian
さようなら(又後で会いましょう) See you later/See you againmata atode aimashou一会儿見。回頭見。下次(再)見。Yihuir jian, Huitou jian, Xia4ci4 (zai4) jian4.
乾杯 Toast.CheersKanpai乾(干)杯ganbei
*** *********************
いろいろお世話になりました Thank you very much for everythingIroiro osewani narimashita真 給イ尓 添麻煩了。麻煩イ尓了。Zhen gei bi tian mafan le, Mafan ni le.
ご協力(ご援助、ご親切、お世話)ありがとうございます Thank you very much for your help/ support/ kindness/ taking care.Gokyouryoku(goenjo, goshinsetsu, osewa) arigatou gozaimashita謝謝、合作(援助、幇助/ 好意/ 関照)。Xiexie hezuo(yuanzhu, bang zhu/ hao yi/ guan zhao).
お待ちいただきありがとう御座います Thank you very much for your waitingOmachi itadaki arigatou gozaimasu譲イ尓久等了。Ran ni jiu deng le.
*** *********************
よくいらっしゃいました WelcomeYoku irasshaimashita歓迎イ尓huanying ni
初めまして(お会いできて嬉しいです) Nice to see youHajimemashite(Oai dekite ureshii desu)初次見面。能見到イ尓 很高興。Chuci jian mian, Neng jiandao ni hen gaoxing.
お会いできて嬉しいです Nice meeting with youOai dekite ureshii desu我很高興認識イ尓。wo3 hen3 gao1xing4 ren4shi ni3.
久しぶりですね I have not seen you after long absenceHisashi buri desu ne好久没見了。好久不見。好久不見了。Haojiu mei jian le. Haojiu bu jian. Hao jiu bu jian le.
元気ですか How are youGenki desu kaイ尓身体 好*馬?Ni shenti hao ma?
どうですか How's goingDou desu ka最近怎麼様?Zuijin zenme yang?
元気です FineGenki desu很好。Hen hao.
まあまあです。So far OK.Maa maa desu還行。還可以。Hai2 xing2. Hai2 keyi33.
とにかく忙しすぎる。Very busy.Tonikaku isogashi sugiru就是 太忙了。Jiushi44 tai4 mang2 le.
どうぞ宜しくお願いします。 Please look after me.Douzo yoroshiku onegai shimasu請多多関照。Qing duoduo guangzhao.
どうかご自愛下さい。Please take (good) care of yourself. Please look after yourself.Douka gojiai kudasai請多(多)保重。Qing duo(duo) baozhong.
皆様に宜しく。Please send my best regards to all.Minasama ni yoroshiku請nin 向大家問好。Qing nin xiang da jia wen hao.
気をつけて。Take care.Ki wo tsukete (kudasai)慢走*阿。慢慢走。Man zou a. Man man zou.
如何したんですか What's matter?/何でもありません Nothing.Dou shitandesu ka/ Nan demo arimasenイ尓怎麼*拉?/ 没什麼。Ni zenme la?/ Mei shenme.
忙しい busy/ ままです So soIsogashii/ Maa maa desu很忙/ 還可以。還是老様子。Hen man/ Hai keyi. Haishi lao yangzi.
*** *********************
すみません Excuse me/SorrySumimasen対不起、不好意思(心苦しい)Dui bu qi, bu4hao3yi4shi
本当に申し訳ありません(残念です) I'm really sorryHontou ni moushiwake arimasen抱歉、真対不起。Bao qian,zhen dui bu qi.
どうぞ PleaseDouzoQing.
すみませんが,・・をお願いします PleaseSumimasen ga,----wo onegai shimasu請給我・・・。Qing gei wo ....
すみませんが、・・をしていただけませんか PleaseSumimasen ga -----wo shite itadake manen ka能給我・・・*馬?、能為我・・・*馬?Neng gei wo ...ma?, Neng wei wo ...ma?
そうです(そう思います) I think soSou desu(Sou omoimasu)是。我也這様想。イ尓説得対。Shi, Wo ye zheyang xiang. Ni shuo de dui.
そう思いません I don't think soSou omoimasen我不這様想。Wo3 bu4 zheyang40 xiang3.
分かりました I understandWakari mashita明白了。知道了。Mingbai le. Zhidao le.
分かりません I don't understandWakarimasen不明白。Bu mingbai.
よく分かりません Not sure.Yoku wakarimasen不太明白。Bu tai mingbai.
これは、何ですか What is this?Kore wa nan desu ka這是什麼?Zhe shi shenme?
知ってます I knowShitte masu知道。Zhidao.
知りません I don't knowShiri masen不知道。Bu zhidao.
(人を)知ってます I know him(hito wo) shitte imasu我認識他。Wo renshi ta.
勿論 Of course/多分 MaybeMochiron/ Tabun当然、不用説/ 可能dangran, bu yong shuo/ Keneng
日本語を話せますか Can you speak Japanese?Nippongo wo hanase masu kaイ尓会不会説日語?Ni hui bu hui shuo Riyu?
中国語は、話せません I can't speak Chinese(Mandarin).Chuugokugo wa hanasemasen我不会説漢語。Wo bu hui Hanyu.
少し A littlesukoshi一点。yi dian
ちょっと待ってください Just momentChotto matte kudasai請等一下。Qing deng yixia.
もっとゆっくり言って下さい Please speak more slowlyMotto yukkuri itte kudasai再講慢点儿。請慢点説。Zai jiang man diar. Qing man dian shuo.
もう一度言って下さい Please speak onece moreMou ichido itte kudasai請イ尓再説一遍。Qing ni zaishuo yibian.
もっと大きい声でお願いします Speak louder pleaseMotto ookina koe de onegai shimasu請イ尓再大声説一遍。Qing ni zai dasheng shuo yibian.
すみません(なんと言いました) PardenSumimasen(nan to iimashita)イ尓説什麼?Ni shuo shenme?
書いていただけますか Please write it down for me?Kaite itadake masen ka請写在這里。Qing xie zai zheli.
聞いて下さい Listen to meKiite kudasai請イ尓听。Qing ni ting.
今何をしてますか。What do you do now?Ima nani wo shitemasu kaイ尓現在做[干]什麼?Ni xianzai zuo[gan] shenme.
*** *********************
急いで下さい Hurry upIsoide kudasai請快点儿。Qing kuai diar.
日本から来ました I come from JapanNippon kara kimashita我従日本来。Wo cong Riben lai.
どこから来ましたか Where are you from?Doko kara kimashita ka従*那里来的。Cong nali lai de?
中国は、初めて(2回目)です This is my first(second) time visit in China.Chuugoku wa hajimete(nikaime) desu是第一次(第二次)訪問中国。Shi di yi ci fangwen Zhongguo.
私の名前は、・・ My name is ...Watashi no namae wa....我叫 ・・・。我姓・・・。Wo jiao ....... Wo xing ....
お名前は、・・ What is your name?/ニックネーム nick nameOnamae wa..../ nikku me-muNin貴姓?、イ尓叫什麼名字?/ 渾名、綽号、外号、*尼称Nin2 guixing44? Ni3 jiao4 shenme2 mingzi20?/ hunming22, chuo4 hao4, wai4 hao4, nicheng24
貴方の住所を教えてください? Your address please?Anata no jusho wo oshiete kudasai請告訴我イ尓的地祉。Qing gaosu wo ni de dizhi.
あの人は誰ですか Who is he?Ano hito wa dare desu ka那位是誰?, 他是誰?Nawei shi shui? Ta shi shui?
何歳ですか How old are you?Nan sai desu kaイ尓多大年紀? (子供に)幾才?Ni duoda nianji? jisui34?
38歳です。38 years old.Sanjuha ssai desu三十八歳。sanshiba sui.
出身は何処ですか? Where were you bonrn?Shusshin wa doko desu kaイ尓是*那里生的?Ni shi nali sheng de?
貴方の職業はなんですか What are you?Anata no shokugyou wa nan desu kaイ尓做什麼工作?Ni zuo shenme gongzuo?
私は会社員です I work at a company.Watashi wa kaishain desu我是公司職員。Wo shi gongsi zhiyuang.
*** *********************
いい天気ですね It's a nice day,is'nt it?Ii tenki desu ne天気真好。Tianqi zhen hao.
暑い hot/暖かい warm/涼しい cool/寒い coldatsui/ atatakai/ suzushii/ samui熱/ 暖, 暖和/ 涼快、涼爽/ 冷、寒冷re4/ nuan3, nuanhua30/ liangkuai30, liangshuang23/ leng3, hanleng23
晴れ fine/雨降り rainy/大雨 heavy rainy/曇った cloudy/風が吹く windyhare/ amefuri/ ooame/ kumotta/ kaze ga fuku晴、晴天/ 下雨/ 大雨、豪雨/ 陰天/ 刮風qing, qing tian/ xia yu/ dayu, haoyu/ yin tian/ gua feng
雨雲 rainy cloud/雷 thumder/洪水 flood/雪が降る snowyamagumo/ kaminari/ kouzui/ yuki ga furu雨雲/ (打)雷/ 洪水/ 下雪yu yun/ (da) lei/ hongshui/ xia xue
気温は何度ですか What is the temperature?Kion wa nando desu ka現在有幾度?Xianzai you jidu?

戻る/Return to Top

私、これ、ここ I,this,here

日本語
Japanese
ローマ字
Pin Yin
中国語
漢 語
ピンイン
Pin Yin
私(男性/女性) I(man)/(women)watashiwo
私を,私に mewatashi ni, watashi niwo
私の mywatashi no我的wode
貴方,貴方を,貴方に you,you,youanata, anata wo, anata ni*爾(イ尓), ninni, nin
貴方の youranata no*爾(イ尓)的nide
彼 he/ 女 shekare/ kanojo他/ 他(女偏)ta/ ta
彼の、彼女の his,herkare no/ kanojo no他的/ 他(女偏)的tade/ tde
私達 wewatashitachi我們women
彼ら theykarera他們tamen
*** *********************
それ itsore這、那、它zhe, na, ta
これ this/それ that/あれ thatkore/ sore/ are這个/ 那个/ 它个zhege/ nage/ tage
これら thesekorera這些zhexie
ここ here/あそこ therekoko/ asoko(在)這里/ (在)那里zai zheli/ zai nali
この近く near herekono chikaku這附近zhe fujin
*** *********************
父 father/母 mother/両親 parentchichi/ haha/ ryoushin父親, *巴*巴/ 母親, 媽媽fu qin, ba ba/ mu qin, ma ma
息子 son/娘 daughter/子供 child(children)musuko/ musume/ kodomo儿子/ 女儿/ 孩子ar zi/ nu er/ haizi
兄弟、姉妹 brothers/sisterskyoudai, shimai兄弟姉妹xiongdi zimei
兄、弟、姉、妹 elder(younger) brother[sister]ani, otouto, ane, imouto哥哥/ 弟弟/ 姐姐/ 妹妹ge ge/ di di/ jie jie/ mei mei
夫 husband/妻 wifeotto/ tsuma愛人, 夫, 丈夫/ 妻, 妻子、愛人、老婆、太太airen40, fu1, zhangfu40/ qi1, qizi10, airen40, laopo30, taitai40
奥さん madam/お嬢さん missokusan/ ojousan夫人,太太/ 小姐, (姑娘)furen12, taitai40/ xiaojie30, guniang10
少年 boy/少女 girlshounen/ shoujo少年, 孩子/ 少女, 女孩子shao nian, haizi/ shaonu, nv haizi
赤ん坊 baby/子供 childakanbou/ kodomo嬰儿, 娃娃、宝宝/ 孩子、儿子、女儿ying'er12, wawa20. baobao33/ haizi20, erzi20, nuer32
伯父さん uncle/ 伯母さん auntojisan/ obasan大爺、伯伯、叔叔、舅舅/ 姑*馬、姑姑、姨*馬daye, bobo, shushu, jiujiu/ guma, gugu, yima
婚約者 fiance/恋人 lover(girl(boy) friend)konyakusha/ koibito訂婚者/ 男(女)朋友, 恋人, 情人dinghun she/ nan(nu) peng you, lian ren, qingren
友人 friend/親友 great(best) friendyuujin/ shinyuu朋友/ 親友, 好的朋友peng you/ qinyou, haode pengyou
愛人 loveraijin情人qingren
男性 man/女性 female/異性 the opposite sexdansei/ josei/ isei男性/ 女性/ 異性nanxing/ nuxing/ yixing
祖先 ancestor/子孫 descendant,offspringsosen/ shison祖先/ 子孫, 后代zuxian/ zisun, houdai
人 manhitoren
同郷人 same home town/ 同窓 school mate/ 同僚 colleaguedoukyounin/ douso/ douryou老郷、同郷/ 同学/ 同事lao3 xiang1, tong2 xiang1/ tong2 xue2/ tong2 shi4
人形 dollningyou偶人ou ren
やくざ gang,mafia/ごろつき hooliganyakuza/ gorotsuki/ 無頼, 流氓/ wulai, liumang

戻る/Return to Top

何、何処、何時 What,Where,When,Who,Why,How

日本語
Japanese
ローマ字
Pin Yin
中国語
漢 語
ピンイン
Pin Yin
ありますか Is there -?/Do you have -?srimasuka?有・・・*馬? 有没有・・・?You .....ma? You meiyou .....?
いろいろな種類がありますか Do you have many kinds?Iroirona shurui ga arimasuka?有各種。You ge zhong.
していいですか、出来ますか May I -?/Can I -?shite ii desu ka, dekimasu ka可以*馬? 可不可以?Keyi ma? Ke bu keyi?
ここに座っていいですか May I sit here?Koko ni suwatte ii desu ka這儿可以座*馬?Zher keyi zuo ma?
をお願いします Please(give me)wo onegaishimasu請、要、想要。Qing .., Yao ..., Xiang yao ....
窓を開けて下さいませんか Could you open the window?Mado wo akete kudasai masen ka請打開窗戸。Qing dakai chuang fu.
が欲しい I want (something)ga hoshii我要・・・。Wo yao ....
これが欲しい I want thisKore ga hoshii我要這个。Wo yao zhe ge.
が欲しい I want (to do)ga hoshii我想・・・。Wo xiang ....
これを買いたい I want to buy thisKore wo kaitai我想買這个。W oxiang mai zhe ge.
しなければならない must-,have to -shinakereba naranai我応該・・・。Wo yinggai ....
朝早くホテルを発たなければなりません I have to leave hotel early morningAsa hayaku hoteru wo tatanakereba narimasen我明天早上要[該]従飯店出発[動身]得早。Wo mingtian zaoshang yao[gai] cong fandian chufa[dongshen] de zao.
必要がある It is necessary to do/ need -hitsuyou ga aru有必要・・・。You biyao ....
予約は必要ですか Do I need reservation?Yoyaku wa hitsuyou desu ka有必要預定*馬?You biyao yuding ma?
してはいけない must not/ can notshitewa ikenai別(不要、不可以)・・bie(bu4 yao4, bu4 keyi33) ..
その窓を開けてはいけません Don't open the windowKono mado wo akete wa ikemasen不要(打)開窗戸。Bu yao (da)kai chuang fu.
したことがある - have ever - shita koto ga aru・過・. guo ..
中国料理を食べたことがありますか Have you ever eaten Chinese food?Chuugoku ryouri wo tabeta koto ga arimasu kaィ尓吃過中国菜*馬?Ni qiguo zhongguo cai ma?.
しましょうか shall we -?shimashou ka・・*巴..ba.
中国料理を食べに行きましょうか Shall we go to eat Chinese food ?Chuugoku ryouri wo tabeni ikimashou ka吃中国菜去*巴。Qi Zhongguo ca qu ba?
何 whatnani什麼shenme
何と言いました What did you say?Nan to iimashita (ka)?*爾説什麼?Ni shuo shenme?
何処 wheredoko什麼地方、*那*里shenme difang, Na li
彼は何処に泊まっていますか Where is he staying?Kare wa doko ni tomatte imasu ka他住什麼飯店?Ni zhu shenme fandian?
何時 whenitsu什麼時候shenme shihou
彼は何時帰りますか When will he get back?Kare wa itsu kaeri mssu ka他什麼時候回来?Ta shenme shihou hui lai?
何時(時間) what timeitsu(jikan)[nanji]幾点ji dian
何時から何時まで開いていますか From what time to what time does it open?Itsu[nanji] kara itsu[nanji] made hiraite imaus ka従幾点開到幾点?Cong ji dian kai dao ji dian?
誰 whodareshui
誰と一緒に行きますか Who are you going with?Dare to issho ni ikimasu ka跟誰一起去?Gen shui yiqi qu?
何故 whynaze為什麼wei shenme
何故行きますか why do you go?Naze ikimasu ka為什麼去?Weishenma qu?
どれ whichdore*那个na ge
どれがいいですか Which do you like?Dore ga iidesu ka*爾要*那个?Ni yao na ge?
どうして howdoushite怎麼zenme
どうしてそこへ行くのですか How can I go there?Doushite soko made ikunodesu ka到那里怎麼走[去]?Dao nali zenme zou[qu]?
幾ら(金額) how muchikura(kingaku)多少銭duo shao qian
空港まで幾らですか How much to the airport?Kuukou made ikura desu ka到機場去多少銭?Dao jichang qu duo shao qian?
幾ら(数量) how many/muchikura(suuryou)多少duo shao
何回行きましたか How many times did you go?Nan kai ikimashita ka去過幾次?Quguo jici?

戻る/Return to Top

数 Numbers,Counting

日本語
Japanese
ローマ字
Pin Yin
中国語
漢 語
ピンイン
Pin Yin
0rei, zeroling
1, 2, 3ichi, ni[nii], san一、二、三yi/ yao, er, san
4, 5, 6shi[yon], go, roku四、五、六si, wu, liu
7, 8, 9shichi[nana], hachi, kyuu七、八、九qi, ba, jiu
10, 11, 12ju[tou], ju ichi, ju ni十、十一、十二shi, shi yi, shi er
20, 21, 22ni ju, ni ju ichi, niju ni二十、二十一、二十二er shi, er shi yi, er shi er
30, 40san ju, yon ju三十、四十san shi, si shi
100hyaku一百yi bai
101, 110hyaku ichi, hyaku ju一百一、一百十yi bai ling yi, yi bai yi
200, 300ni hyaku, san byaku二百、三百er bai, san bai
1000, 10,000sen, ichi man一千、一万yi qian, yi wan
100,000, 1,000,000ju man, hyaku man十万、一百万shi wan, yi bai wan
幾つか someikutuska几(幾)ji
数人の人 some peoplesuunin no hito几個人ji ge ren
第一、第二 first,seconddai ichi, dai ni第一、第二di yi, di er
三日 three daysmikka三天san tian
4個 four thingsyon ko四個si ge
二人 two personsfutari二個人/両個人、二位liang ge ren, liang wei
一杯のコーヒー a cup of coffeeippai no koohii一杯*加菲yibei kafei
3本のビール three bottles of beersan bon no biiru三瓶*卑酒san ping pijiu
4台の車 four carsyon dai no kuruma四輌[台]汽車si liang4[tai2] qiche
旋盤5台 five lathssenban go dai五台車床wu tai2 chechuang12
一枚のチケット a ticketichi mai no chiketto一張門票yi zhang menpiao
二匹の犬 two dogsni hiki no inu両条狗liang tiao gou
三頭の虎 three tigerssan tou no tora三只老虎san zhi1 laofu
全ての友達 all friendssubete no tomodachi所有的朋友suoyou de penhyou
数冊の本 some bookssuu satsu no hon几本書ji ben shu
約20 about twentyyaku niju二十左右er shi zuoyou
これ(物) this onekore這个Zhe ge, Zhei ge
2回 two timesni kai二次er ci

戻る/Return to Top

時間・日・季節 Time・Date・Season

日本語
Japanese
ローマ字
Pin Yin
中国語
漢 語
ピンイン
Pin Yin
日 date/日付 datehi/ hiduke日、天/ 日期ri, tian/ riqi
今 now/たった今 just nowima/ tatta ima現在/ 剛才、剛剛xianzai/ gangcai, ganggang
後で later/直ぐに right away,soonatode/ suguni以后/ 馬上yihou/ mashang
最近 recentlysaikin最近zuijin
将来 futureshourai未来、将来weilai, jianglai
昔 long agomukashi従前、過去congqian, guoqu
以前 beforeizen以前、原来yiqian, yuanlai
*** *********************
今日 todaykyou今天jin1 tian1
昨日 yesterdaysakujitu[kinou]昨天zuo tian
明日 tomorrowasu[ashita]明天ming tian
一昨日 the day before yesterdayissakujitu前天qian tian
明後日 the day after tomorrowasatte[myougonichi]后天hou tian
今朝 this morningkesa今天早上jintian11 zaoshang30
午前 this morning/ 午後 this afternoongozen/ gogo上午/ 下午shang wu/ xia wu
今晩 this eveningkonban今晩jin wan
今夜 tonightkonya今夜、今晩、今天晩上jin ye, jin wan, jin tian wan shang
正午(真昼) midday/真夜中 midnightshougo(mahiru)/ mayonaka中午、白天/ 夜間、夜半zhong wu, bai tian/ ye jian, ye4 ban4
昨日の午後 yesterday afternoonsakujitsu no gogo/[kinou no gogo]昨天午后、昨日下午zuotian wuhou, zuotian xiawu
昨夜 last nightsakuya昨天晩上zuo tian wan shang
明日の朝 tomorrow morningasu no asa明早ming zao
明日の夜 tomorrow nightasu no yo[yoru]明晩ming wan
朝 morning/晩、夕方 evening/夜 nightasa/ ban, yuugata/ yoru早上、早晨/ 晩上, 傍晩/ 夜里zao3 shang, zao3 chen/ wan3 shang, bang wan/ ye li
三日後 in three daysmikka go三天以后san tian yihou
三日前 three days agomikka mae三天以前san tian yiqian
その日 that daysono hi那天na tian
毎日 every day/終日 all daymainchi/ shuujitu毎天/ 整天mei tian/ zheng tian
次の日(翌日) the next daytsugi no hi(yokujitu)第二天di4 er4 tian4
*** *********************
今週 this week/先週 last week/来週 next weekkonshuu/ senshuu/ raishuu這个星期, 本周/ 上个星期, 上周/ 下个星期, 下周zhe ge xingqi, ben zhou/ shang ge xingqi, shang zhou/ xia ge xingqi, xia zhou
平日,ウィークデイ week days/週末 week endheijitsu, wiikudei/ shuumatsu平日/ 週末ping ri/ zhou mo
日曜日 Sunday/土曜日 Saturdaynichiyoubi/ doyoubi星期天/ 星期六xingqi tian/ xingqi liu
月 Mon/火 Tue/水 Wedgetsu/ ka/ sui星期一/ 星期二/ 星期三xingqi yi/ xingqi er/ xingqi san
木 Thu/金 Fri/土 Satmoku/ kin/ do星期四/ 星期五/ 星期六xingqi si/ xingqi wu/ xingqi liu
*** *********************
今月 this month/先月 last month/来月 next monthkongetsu/ sengetsu/ raigetsu這个月/ 上个月/ 下个月zhe ge yue/ shang ge yue/ xia ge yue
1月 January/2- Feb/3-Marchichi gatsu/ ni gatsu/ san gatsu一月/ 二月/ 三月-
4- April/5- May/6- Juneshi gatsu/ go gatsu/ roku gatsu四月/ 五月/ 六月-
7- July/8- Aug/9- Sptshichi gatsu/ hachi gatsu/ ku gatsu七月/ 八月/ 九月-
10- Oct/11- Nov/12- Decjuu gatsu/ juu ichi gatsu/ juu ni gatsu十月/ 十一月/ 十二月-
*** *********************
今年 this year/昨年, 去年 last year/来年 next yearkonnen/ sakunen, kyonen/ kyonen今年/ 去年/ 明年jin nian/ qu4 nian2/ ming nian
*** *********************
月・日 (Date March 1st.)gappi[tsuki, hi]三月一号san yue yi hao
時刻 timejikoku時刻shike
時間 hour/分 minute/秒 secondjikan/ fun/ byou点/ 分/ 秒dian/ fen/ miao
早い early/遅い latehayai/ osoi早/ 晩zao/ wan
さっき,前に a short while ago/後で latersakki, maeni/ atode剛才/ 以后gang cai/ yi hou
まもなく soonmamonaku不久、一会儿bu jiu, yi huir
やがて(次に) later onyagate(tsugine)不久、馬上bu jiu, ma shang
その時(その瞬間) at the momentsono toki(sono shunkan)那个瞬間、那時na ge shunjian, na shi
その時 then,at that timesono toki当時、那个時候dangshi, na ge shihou
それから after thatsorekara其次、還有、然后qi ci, haiyou, ranhou
今何時ですか What time is it?Ima nanji desu ka現在幾点鐘?Xianzai jidian zhong?
何時にバスは発車しますか When does the bus laeveItsu basu wa hassha shimasu ka公共汽車幾点開?Gonggong qiche jidian kai?
飛行場までどれくらい(時間)かかりますか How long does it take to the airport?Hikoujou made dorekurai(jikan) kakari masu ka到機場需要多少時間? 到機場要幾个小時?Dao jichang duoshao shijian? Dao jichang yao ji ge shaoshi?
〜に何時着きますか What time will we arrive in - ?- ni nanji tsuki masu ka几天到・・?Jidian dao .... ?
一日3回 three times a dayichi nichi san kai一天三次yi tian san ci
時々 sometimes/しばしば often/いつも alwaystokidoki/ shibashiba/ itsumo有時/ 常常、屡屡/ 経常、常常、総是you shi/ changchang, lulu/ jingchang, changchang, zong shi
たまには sometimes, on occasiontamani偶然、偶尓ouran32, ou-er33
今回 this time/前回 last time/次回 next timekonkai/ zenkai/jikai此次、這回、這次/ 上次/ 下次ci zi, zhe hui, zhe ci/ shang ci/ xia ci
*** *********************
誕生日 birthdaytanjoubi生日sheng ri
祝日 holidayshukujitsu節假日jie jia ri
春 Spring/夏 Summerharu/ natsu春天/ 夏天chun tian/ xia tian
秋 Autum/冬 Winteraki/ fuyu秋天/ 冬天qiu tian/ dong tian
雨季 rainy seasonuki雨季yuji
冬休み winter vacation/ 夏休 summer vacationfuyuyasumi/ natsuyasumi寒假/ 暑假hanjia24/ shujia34
新年(旧正月) Chinese New Year/ 新年 new yearshinnen(kyuu shogatsu)/ shinnen春節/ 元旦chunjie11/ yuandan24
新年おめでとう A happy new yearshinnen omedetou新年好、新年快楽xin nian hao, xinnian12 kuaile44
年始挨拶 pay a happy new year callnenshi aisatsu拝年bainian42
いいお年を Have a happy new yearii otoshi wo新年快楽xinnian12 kuaile44
*** *********************
干支/貴方は何歳ですかeto/ anata wa nansai desu kaイ尓是属什麼的?shuxiang34/ Ni3 shi4 shu3 shenme20 de0?
子 rat,mouse/丑 Ox/寅 tiger/卯 rabbitne(nezumi)/ ushi/ tora/ u(usagi)子/ 丑/ 寅/ 卯zi/ chou/ yin/ mao
辰 dragon/巳 snake/午 horse/未 sheep(goat)tatsu/ mi(hebi)/ uma/ hituji辰/ 巳/ 午/ 未chen/ si/ wu/ wei
申 monkey/酉 Rooster,cock/戌 dog/亥 wild boar(big)saru/ tori/ inu/ i(inoshishi)申/ 酉/ 戌/ 亥shen/ you/ xu/ hai
*** *********************
未来形 will/shall -mirai kei--
現在形genzai kei--
現在進行形 beinggenzai shinkou kei(正)在・・・、・着(zheng)zai ...., .zhe
過去形 kako kei過・・guo .....
現在完了形 beengenzai kanryou kei(過)・・了(guo)..le

戻る/Return to Top

食う・飲む Eating.Drinking

日本語
Japanese
ローマ字
Pin Yin
中国語
漢 語
ピンイン
Pin Yin
食べる eat/食事 meal/料理 foodtaberu/ shokuji/ ryouri吃/ 吃飯、飯菜/ 菜chi/ chifan, fancai/ cai
おいしい deliciousoishii好吃hao chi
どうぞ召し上がってください Please have dishesDouzo meshiagatte kudasai請来*巴。来来。Qin lai ba. Lai lai.
たくさん召し上がって Please have dishesTakusan meshiagatte kudasai多吃一点ル!Duo chi yidianr 1 1 135.
もう結構です No more,thank youMou kekkou desu再也不能吃了。已軽吃飽了。Zai ye bu neng chi le. Yijing chi bao le.
もう充分です。I ate enough.Mou juubun desu*多了、*多了。Gou le,gou le.
食べすぎました。I ate too much.Tabesugi mashita吃多了。chi duo le 1 1 5.
食事はどうですか Are you enjoying your meal?Shokuji wa dou desu ka飯菜如何? 吃飯好*馬?Fancai ruhe? Chifan hao ma?
注文をしましたか Have you ordered yetChuumon wo shimashita ka点菜了*馬?Dian cai le ma?
まだです noMada desu没有mei you
何か他にありますか Do you want anything else?Nani ka hoka ni arimasu ka還有什麼?Hai you shenme?
お任せします Please order for meOmakase shimasu听ィ尓的。 ィ尓来決定。Ting ni de. Ni lai jueding.
お奨めの料理は、何ですか What would you recommend?Osusume ryouri wa nan desu ka*爾推荐(薦)什麼菜? *爾推荐(薦)*那个?Ni tuijian shenme cai? Ni tuijiang neige?
お奨めの料理は、何ですか What is your special?Osusume noryouri wa nan desu kaィ尓*們這里什麼好吃? (這里)招牌菜是什麼?Nimen zheli shenme haochi?, (Zheli) zhaopaicai124 shi shenme?
美味しそうですね。It looks good.Oishi sou desune好像很好吃。Hao xiang hen haochi.
あれと同じものを下さい。 Give me that.Are to onaji mono wo kudasai給我跟那个一様的菜。Gei wo gen nage yiyang de cai.
あまり辛くないものを Not too hotAmari karaku nai mono wo不要太辣的。Bi yao tai la de.
辛いものはだめです I can't eat hot foodKarai mono wa dame dusu我不(能)吃太辣的。Wo bu (neng) chi tai la de.
この土地の料理を食べるたい。I'd like to eat local food.Kono tochi no ryouri wo tabetai我想吃本地的菜。Wo xiang chi bendi de cai.
あまり多く食べない do not eat too much/余り辛くない not too hotAmari ooku tabe nai/ amari karaku nai不太吃/ 不太辣bu tai chi/ bu tai la
お腹が空いてますか Are you hungry?Onaka ga suite imasu ka*爾餓了*巴?Ni e le ba?
のどが渇いた I am thirstyNodo ga kawaita口渇.Kou ke.
好きなだけお取り下さい Please take as you likeSukina dake otori kudasai請随便拿。Qing suibian na.
自分で取ります。I take myself.Jibun de torimasu我自己来。Wo ziji lai.
メニューありますか Can I see the menu?Menyuu arimasu ka請給我看看菜単。Qing gei wo kankan caidan.
出来るだけ早く[多く/少なく] as quick[much/a little] as possibledekirudake hayaku[ooku/ sukunaku]尽量早/ -多/ -少jin liang zao/ - duo/ - shao
早く食べて! もう直ぐ出発です! Please eat fast, we have to leave soon.Hayaku tabete, mousugu shuppatsu desu快吃!要出発了!Quai chi 41, yao chufa le 4 11 5.
料理がまだ来ません Dishes which I ordered does not comer yetRyouri ga mada kimasen我点的菜還不来。Wo dian de cai hai bu lai.
注文したものと違います This is diferent from dishes which I ordered/I didn't order thisChuumon shita mono to chigaimasu我没点這个菜。Wo mei dian zheige cai.
食べ方を教えて下さい Please teach me how to eatTabekata wo oshiete kudasai請教怎麼吃這个菜。Qing jiao wo zenme chi zheige cai.
勘定、お願いします Check,please?kanjo, onegai shimasu買単(元々広東語であるが、全国的に使われるようになった。源語は埋単)。請給我結帳。Mai3 tan1. Qing gei wo jiezhang.
私が払います I'll pay.Watashi ga harai masu我付銭*巴。Wo fu qian ba.
お釣が違います。You gave me the wrong change.Otsuri ga chigai masu找的銭不対。Zhao de qian bu dui.
今日は私がご馳走します I treat you todayKyou wa watshiga gochisou shimasu今天我請ィ尓(客)*巴。今天請客。Jintian wo qing ni (ke) ba. Jintian qing ke.
もう支払いは終わりました It's already paid forMou shiharai wa owari mashita巳経付款了。Yijing fukuan le.
全部でいくらですか How much is it together?Zenbu de ikuradesuka一共多少銭?Yigong duoshao qian?
領収書をください Receipt,please?Ryooshuusho wo kudasai請給我収据。我要発票。Qing gei wo shouju. Wo yao fapiao.
部屋につけてください Will you charge it to my room?Heya ni tsukete kudasai那筆帳給我記上Na bi chang gei wo ji shang.
今晩席を予約できますかcan I reserve a table for tonight? Konban seki wo yoyaku dekimasu ka我想預約今天晩上的席位。Wo xiang yuyue jintian wanshang de xiwei.
そちらへどうして行きますか How can I go there?Sochira e doushite ikimasu ka怎麼走那里。Zenme zou nali.
また来ます。I will come back again.Mata kimasu我下次還来。Wo xiaci hai lai.
*** *********************
食べられない(食欲が無くて、満腹で、心配事が多くて、焦って) unable to eat any moretaberarenai吃不下(食欲がなくて、食べられません:我胃口不好、吃不下)chi bu xia 144
食べられない(経済的理由で) unable to eat any moretaberarenai吃不起(こんなに高い料理、食べられない:那麼貴的菜、我可吃不起呀)chi bu qi 143
食べられない(珍しくて、入手できなくて) unable to eat any moretaberarenai吃不到(日本では、こんな本場の中華料理はなかなか食べられない:在日本吃不到這麼正宗的(地道的)中国菜)chi bu dao 144
食べられない(腐っているなどの理由) unable to eat any moretaberarenai吃不得(このご飯は腐っています!食べてはいけない:這飯壊了!可吃不得)chi bu de 142
食べられない(量が多すぎて、一度に直ぐに、都合で) unable to eat any moretaberarenai吃不了(こんなにたくさん料理をつくってくれたんですか?私一人でなかなか食べきれません:為我做那麼多菜、我一個人怎麼吃不了了!)chi bu liao 143
*** *********************
レストラン restaurantresutoran餐廰canting
セルフサービス self-serviceserufu saabisu自助餐zizhucan
ファスト・フッド fast-foodfaasuto fuddo快餐(日本で言う弁当的)kuai can
朝食 breakfast/昼食 lunch/夕食 supperchoushoku/ chuushoku[hirumeshi]/ yuushoku早飯/ 午飯/ 晩飯zao fan/ wu fan/ wan fan
弁当を食べる。eat lunchen/ 弁当(箱) lunchbox.Bento wo tabreru/ bentou(bako)吃飯盒/ 飯盒chi 1 fanhe 42/ fanhe 42
包んでください。 please doggy box.Tsutsunde kudasai請打包。Qing da bao.
飲む drink/飲み物 drinksnomu/ nomimono喝/ 飲料he/ yinliao
米 rice/焼きめし fried rice/ お粥 rice porridge, rice gruel/ ハンバーガー hamburgerkome/ yakimeshi/ okayu/ hanbahgah米飯/ 炒飯/ 粥、稀飯/ 漢堡包mi fan/ chao fan/ zhou1, xifan14/ hanbaobao 431
皿 plate/グラス glass/瓶 bottlesara/ gurasu/ bin盤子、Die子/ 杯子/ 瓶、瓶子pan zi, die zi/ bei zi/ ping, pingzi
茶碗 rice bowl, teacupchawan飯碗/ 茶杯、茶碗fanwan33/ chabei21, chawan23
フォーク folk/スプーン spoonfooku/ supuun叉子 / 杓子、匙子(小さいスプーン)cha zi/ shaozi, chizi
箸 chopstick/楊子 toothpickhashi/ youji*快子/ 牙簽儿kuai zi/ yaqianr
水 water/湯 hot water/お茶 tea/ジュース juice/ミルク milkmizu/ yu/ ocha/ juusu/ miruku水/ 開水/ 茶/ 果汁/ 牛*乃shui/ kai shui/ cha/ guozhi/ niunai
温かい hot/冷たい cold/ 熱い/ (火傷しそうに)熱いatatakai/ tsumetai/ atsui/ (yakedo shisouni) atsui熱/ 冷/ 熱/ *湯(下に火)re4/ leng/ re4/ tang4
甘い sweet/塩辛い salty/辛い hotamai/ shiokarai/ karai甜/ 咸/ 辣tian/ xian/ la
ウィスキーの水割り whisky and wateruisukii no mizuwari加水威士忌jia shui weishiji
彼は酒が強い He is a strong drinker/ He drinks alkhol very much/ 〜弱いKare wa sake ga tsuyoi/ -- yowai他真是个海量。他真能喝酒/ 他不太会喝酒Ta zheng shi ge hailiang. Ta zhen neng he jiu./ Ta bu tai hui he jiu
一杯の水を下さい Could I have a glass of water please?Ippai no mizu wo kudasai請給我水。Qing gei wo shui.
お茶でも飲みに行きませんか Shall we go for tea?Ocha demo nomini ikimasen ka一起喝茶去、怎麼様?Yiqi hecha qu,zenmeyang?
塩 salt/砂糖 sugarshio/ satou塩/ 糖yan/ tang
魚 fish/貝 shell fish/カニ crab/エビ shrimpsakana/ kai/ kani/ ebi魚/ 貝/ 蟹/ 蝦yu/ bei/ xie/ xia
ウナギ eel/イカ squid/タコ octopus/亀 turtleunagi/ ika/ tako/ kame鰻魚/ 鳥賊/ 章魚/ 亀manyu/ wu zei/ zhang yu/ qui
アワビ abalone/ナマコ sea cucumber/クラゲ jellyfishawabi/ namako/ kurage鮑魚/ 海参/ 海*折bao yu/ hai shen/ hai zhe
肉 meat/牛肉 beaf/豚肉 pork/鶏肉 chicken/卵 eggniku/ gyuuniku/ butaniku/ keiniku[toriniku]/ tamago肉/ 牛肉/ 猪肉/ 鶏肉/ 鶏蛋rou/ niu rou/ zhu rou/ ji rou/ ji dan
牛 cow/豚 pig/馬 horse/猪 wild pigushi/ buta/ uma/ inoshishi牛/ 猪/ 馬/ niu/ zhu/ ma /
アヒル/鴨 dukahiru/ mamoya
果物 fruit/マンゴ mango/パパイア papaya/スイカ water melonkudamono/ mango/ papaia/ suika水果/ 芒果/ 番木瓜/ 西瓜shuiguo/ mangguo23/ mangmugua141/ xiguo
バナナ banana/瓜 gourd/イチゴ strawberry/柿 Japanese persimmonbanana/ uri/ ichigo/ kaki香蕉/ 瓜/ 草苺/ 柿子xiangjiao/ guo/ caomei/ shizi
大根 radish/キャベツ cabbage/キュウリ cucumber/ トマト tomatodaikon/ kyabetsu/ kyuuri/ tomato蘿葡/ 甘藍、円白菜/ 黄瓜/ 西柿子、番茄/ 茄子luobo/ ganlan, yuan baicai/ huangguo/ xiihongzi124, fanqie12/ qiezi21
竹の子 bamboo shoot,sprout/芋 potato/豆 beenkake no ko/ imo/ mame笋/ 薯、白薯、土豆/ 豆sun/ shu, baishu, tudou/ dou
*** *********************
たばこを吸ってもいいですか Can I smoke?Tabako wo suttemo iidesu ka可以吸[抽]煙*馬。Keyi xi[chou] yan me.
灰皿 ashtrayhaizara煙灰die[缶]yanhui die[gan]
歌を歌う sing/歌手 singer/俳優 actoruta wo utau/ kashu/ haiyuu唱歌/ 歌手/ 演員chang ge/ ge shou/ yanyuan
歌が上手。You sing a song very well.uta ga jouzu*爾唱得很好。唱得好。好聴。Ni chang de hen hao. Chang de hao. Hao ting.
アンコール。Ancor.ankooru再来一个。Zai lai yi ge.
見てるだけです Just lookingMiteiru dake desu現在只看一下。Xianzai zhi kan yixia.
動物 animal/鳥 birddoubutsu/ tori動物/ 鳥dongwu/ niao
犬 dog/猫 cat/象 elephant/パンダ pandainu/ neko/ zou/ panda狗/ 猫/ 象/ 大熊猫gou/ mao/ xiang/ da xiong mao
植物 plant/木 tree/竹 bambooshokubutsu/ ki/ take植物/ 樹木/ 竹子zhiwu/ shumu/ zhuzi
稲 rice plantine水稲、稲子shuidao, daozi
お菓子 sweetsokashi点心、*恙点dianxin, gaodian
栄養 nourishmenteiyou栄養yingyang
市場 market/スーパマーケット supermarketichiba/ supaa maaketto市場/ 超級市場shichang/ chaoji shichang
旅行者,観光客 travelerryokousha, kankoukyaku旅行者、観光客、游覧客luxing che, guangguang ke, youlan ke

戻る/Return to Top

学ぶ Learning

日本語
Japanese
ローマ字
Pin Yin
中国語
漢 語
ピンイン
Pin Yin
学ぶ learn/勉学する studymanabu/ benkyousuru学習/ 学習、読書、用功、研究xuexi/ xuexi22, dushu21, yonggong41, yangjiu
一所懸命勉学する study hardisshokenmei benkyousuru努力学習、*并(手偏)命用功nuli34 xuexi22, pinming14 yonggong41
先生 teacher/学生 student/生徒 pupil/弟子 pupil,apprenticesensei/ gakusei/ seito/ deshi老師/ 学生/ 学生/ 弟子、徒弟laoshi/ xuesheng/ xuesheng/ dizi, tudi
学校 school/教育 educationgakkou/ kyouiku学校/ 教育xuexiao/ jiaoyu
小学 primary school/中学 junior high school/高校 senior high -/大学 universityshougaku/ chuugaku/ koukou/ daigaku小学校/ 中学/ 高中/ 大学xiaoxuexiao/ zhongxue/ gaozhong/ daxue
読む readyomu念、看nian, kan
本 book/ 辞典、字典 dictionary/本屋 book storehon/ jiten/ honya書/ 詞典、辞典、字典、成語詞典/ 書店shu/ cidian, cidian, zidian, chengyu cidian/ shu dian
紙 paper/ 鉛筆 pencil/ 万年筆 fountain penkami/ enpitsu/ mannenhitsu紙/ 鉛筆、筆/ 鋼筆zhi/ qianbi, bi/ gangbi
本を買いたい I want to buy a bookhon wo kaitai要買書。Yao mai shu.
新聞 newspapershinbun報紙baozhi43
訊ねる question/答える answertazuneru/ kotaeru問/ 回答、響応wen/ huida, xiangying
書く writekukuxie
書いていただけませんか Could you write it down?kaite itadakemasen ka請写在這里一下。Qing xie zai zheli yixia?
どう書くんですか How do you write it?Dou kakun desu ka怎麼写。Zenme xie.
教えて下さい Could you teach me?Oshiete kudasai請教・・・。Qing jiao ....
どう書くんですか How do you spell it?Dou kakun desu ka用漢字怎麼写?Yong hanzi zenme xie?
そう思います I think soKou omoimasu我也想那麼。Wo ye xiang name.
意味 meaning/どういう意味ですか What does it mean?imi/ Dou iu imi desu ka意思/ 這是什麼意思?yisi/ zhe shi shenme yisi?
(中国語に)訳す translate into Chinese(chuugokugo ni)yakusu翻譯漢語。fanyi hanyu.
この花は、何という名前ですか What is the name of this flower?Kono hana wa nan to iu namae desu ka這個花什麼名子*馬?、 這个花叫什麼?、這个花、怎麼説?Zhe ge hua shenme mingzi ma?, Zhe ge hua jiao shenme?, Zhe ge hua,zenme shuo?
これは何に使うのですか What do you use this for ?Kore wa nani ni tsukaunodesu ka這個是干什麼用的? 這個是做什麼用的?Zhe ge shi gan shenme yong de? Zhe ge shi zuo shenme yong de?
見たい I want to see ...mitai我要看・・・。Wo yao kan ....
興味がある I am interested inkyoumi ga aru有興趣you xingqu44
考える thinkkangaeru想、思索xiang, sisuo
賢い clever/上手 wellkashikoi/ jouzu聡明、怜悧/ 能手、好congming, lingli/ nengshou, hao
彼は能力がある He has a talent.Kare wa nouryoku ga aru他有本領。Ta you ben ling.
難しい difficult/易しい easy/簡単 simplemutsukashii/ yasashii/ kantan難/ 容易、簡単/ 簡単nan/ rongyi, jiandan/ jiangdan
最近勉強のほうはどうですか? How about your learning/study?Saikin benkyou no hou wa dou desu kaイ尓最近学得怎麼様?Ni3 zijin44 xuede20 zenmeyang304
勉強する study/(一生懸命)勉強する study (hard)benkyousuru/ (isshokenmei)benkyousuru学習/ 用功xueshi/ yonggong
覚える remember/忘れる forgetoboeru/ wasureru記住、記得、記憶/ 忘、忘記、忘懐jizhu, jide, jiyi/ wan, wanji, wanhuai
問題 problem,trouble/問題ない no problemmondai/ mondai nai問題/ 没問題wenti/ mei wenti
休暇を取るkyuuka wo toru請暇(休暇)qing jia (xiujia)
冬休みの宿題 home work in Winter holidayfuyuyasumi no shukudai寒暇作業hanjia23 zuoye44
*** *********************
科学 science/化学 chemistrykagaku/ kagaku科学/ 化学kexue/ huaxue
算数arithmatics/数学 mathematics/数字 numbersansuu/ suugaku/ suuji算術/ 数学/ 数字suanshu/ shuxue/ shuzi
経済 economy/商業 commerce/芸術 art/工学 technologykeizai/ shougyou/ geijutsu/ kougaku経済/ 商業/ 芸術/ 工程学jingji/ shangyue/ yishu/ gongcheng xue
絵 painting/音楽 musice/ onngaku画/ 音楽hua/ yinyue
文化 culturebunka文化wenhua
文 sentence/文法 grammarbun/ bunpou文章、句(子)/ 文法、語法wenzhang, juzi/ wenfa, yufa
宿題 homework/宿題をする do homeworkshukudai/ shukudai wo suru課外作業/ 做作業kewai zuoye/ zuo zuoye

戻る/Return to Top

電話 Telephoning

日本語
Japanese
ローマ字
Pin Yin
中国語
漢 語
ピンイン
Pin Yin
電話 telephone/電話する phone calldenwa/ denwa suru電話/ 打電話dian hua/ da dian hua
ダイヤルする dialdaiyaru suru抜号、打電話po hao, da dianhua
電話番号 number/電話帳 telephone directorydenwa bangou/ denwa cho電話号碼/ -dianhua haoma/
携帯電話 mobile phone/ 電話ボックス telephone boxkeitai denwa/ denwa bokkusu手機/ 電話亭, 公用電話shou ji/ dian hua ting, gongyong dianhua
PHS / SMS short mail servicepii etchi esu/ esu emu esu小霊通/ 短信xian3 ling2 tong1/ duan3 xin4
SMSを送るesu emu esu wo okuru発[送]短信fa1[song4] duanxin34
待受け画面(壁紙)/ 待受け音(着歌,着メロ)machiuke gamen(kabegami)/ machiuke on(chaku uta, chaku mero)(屏)図片、図像/ 鈴声(ping2) tupian24, tuxiang24/ lingsheng21
国際ローミング roaming/ MMS multimedia messaging servicekokusai roomingu/ emu emu esu国際漫遊/ MMS, 彩信guoji24 manyou42/ caixin34
e-mailii meiru信箱xin xiang41
もしもし、太郎です。Hello,this is Taro speakingMoshi moshi, Taroo desu*畏、我是太郎。Wei,wo shi Tailang.
花子ですか Is this Hanako?Hanako desu ka?是花子*馬?Shi Huazi ma?
私です SpeakingWatashi desu是的。Shi de.
こちら太郎です This is Taro speakingKochira Tarou desu我是太郎。Wo shi Tailang.
どなたですか Who's calling?Donata desu kaNin 是*那一位?Nin shi na yi wei?
810号室をお願いします Please connect to room 810?810 gou shitu wo onegaishimasu請接810房間。Qing jie ba yao ling fangjian?
部屋は何番ですか? What is your room number?Heya wa nan ban desu ka*爾房間多少号?Ni fangjian duoshao hao?
陳さんをお願いします I would like to speak to Mr.Cheng.Cheng san wo onegaishimasu請叫陳先生。Qing jiao Gheng xiansheng.
しばらくお待ち下さい Wait a moment please.Shibaraku pmachi kudasai請等一下。Qing deng yi xia.
外出中です He is out nowGaishitsu chuu desu他出門儿了。他出去了。Ta chumenr le. Ta chuqu le.
彼は何処か分かりますか Do you know where he is?Kare wa dokoka wakarimasuka知道他在什麼地方?、他去*那儿?Zhidao ta zai shenme difang?, Ta qu nar?
何時帰りますか When will he be back?Itsu kaeri masu ka什麼時候回来?Shenme shihou hui lai?
伝言をお願いします Could I leave him a message?Dengon onegaishimasu能不能轉告他?Neng bu neng chuang gao ta?
また後で電話します I call baxk againMata atode onegaishimasu那我再打*巴。過一会儿再打。Na wo zai da ba. Guo yihuir zai da.
電話するようにお伝え下さい Could you ask him to call me back please?denwa suru youni otsutae kudasai請譲他、給我打電話。Qing rang ta,gei wo da dianhua.
私の番号は,・・ My number is .....Watashi no bangou wa ....我(電話)号碼.......Wo (dianhua) haoma ...
貴方の電話番号は、何番ですか What is your phone number?Anata no denwa babgou wa nanban desu ka請問*爾的電話号碼?Qing wen ni de dianhua hao ma?
すみません、間違えました Sorry,wrong numberSumimasen, machigae mashita対不起、我打錯了。Duibuqu, wo dazuo le.
長距離電話 long distance call/国際電話 international callchoukyori denwa/ kokusai denwa長途電話/ 国際電話changdu dianhua/ guoji dianhua
ここから国際電話できますか Can I call abroad from here?Koko kara kokusai denwa ga deki masu ka這里能不能打国際電話?Zheli neng bu neng da guoji dianhua?
日本への電話は、いくらですか How much is a call to Japan?Nippon eno denwa wa ikura desu ka往日本打電話、多少銭?Wang Riben da dianhua, duoshao qian?
携帯電話のバッテリーが無くなった。Battery in my mobile phone is dead/out.Keitai denwa no batterii ga nakunatta手機電池没有電了。Shouji dianchi meiyou dian le.
携帯電話のバッテリーがもうすぐ無くなる。Battery in my mobile phone will be dead/out soon.Keitai denwa no batterii ga mou sugu nakunaru手機電池馬上没有了。Shouji dianchi mashang meiyou le.
電池 battery/ 充電する charge battery.denchi/ juuden suru電池 /充電池。dianchi42 /chong1 dianchi42.
ショート・メッセージ SMS(short message service)/ SMSを送る send SMS/ 受取る receive/ 書く writeshooto messeiji/ SMS wo okuru/ uketoru/ kaku短信息 /発送短信息/ 接収/ 輸入duanxinxi341 /fasong14 duanxinxi341/ jieshou11/ shuru14
SMS(e-mail)で連絡します I inform you by SMS(e-mail).SMS (e-mail) de renraku shimasu我用短信(信箱)聯系イ尓。Wo yong duanxin(xinxiang) lianxi ni.
私に手紙が来てませんか Is there any mail for me?Watashi ni tegami ga kitemasen ka有我的信*馬?You wo de xin ma?
伝言きてますか Are there any massages for me?Dengon kite masu ka有我的留言(信)*馬?You wo de liuyan(shin) ma?
********************************
インターネット internet/ ウェブサイト web siteintaanetto/ webbu saito網絡、因特網/ 網站yintewang, wangluo34/ wangzhan34
アドレス internet addressadoresu網站地址wangzhan34 dizhi43
ユーザ名 user name/ パスワード passwordyuuzaa mei/ pasu waado用戸名/ 密*馬yonghu44 ming2/ mima43
インターネット ソフト internet software/ ダウンロードintaanetto sofuto/ daun roodo網絡軟件/ 下戴wangluo34 ruanjian34/ xiazai44
ブラウザー brouserburauzaa*劉覧器liulan23 qi4
イーメイル e-mail/ イーメイルソフト e-mail softwareii meiru/ ii meiru sofuto電子郵件、信箱、郵箱/ 収発郵件dianzi youjian24, xinxiang41, youxiang/ shoufa youjian
チャット chatting/ チャットルーム chatting roomchatto/ chatto ruumu聊天/ 聊天室liaotian21/ liaotian21 shi2
ボイスチャット voice chatting/ ビデオチャット video chattingboisu chatto/ bideo chatto語音聊天/ 視頻聊天yuyin31 liaotian21/ shipin42 liaotian21
マイク microph/ ビデオカメラ video cameramaiku/ bideo kamera話筒/ 撮像頭huatong34/ shexiang44 tou2
ウィルス viruswiirusu病毒bingdu42
登録 register/フリー、無料 freetouroku/ furii, muryou注冊/ 免費zhuce44/ mianfei34
インターネットをする online, access to internet, go online/ インターネットを止める offlineintaanetto wo suru/ intaanetto wo yameru上網/ 下網shang wang/ xia wang

戻る/Return to Top

動詞 Verbs

日本語
Japanese
ローマ字
Pin Yin
中国語
漢 語
ピンイン
Pin Yin
する dosuru做、作、(手偏)高、干(仕事をする)zuo, zuo, gao, gan4
持つ have/得る getmotsu/ eru[uru]有、掌/ 得到you, na/ dedao
行く go/来る come/帰る returniku[yuku]/ kuru/ kaeru去/ 来、過来(こちらに来る)/ 回、回来qu/ lai, guolai42/ hui, hui lai
まっすぐ行く go straight/ すぐ来ます come soonmassugu iku/ sugu kimasu一直去、一直走/ 馬上過来yizhi qu, yizhi zou/ mashang34 guolai42
言う say/話す speakiu/ hanasu説/ 説、講shuo/ shuo, jiang
食べる eat/飲む drinktaberu/ nomu吃/ 喝chi/ he
*** A *******************
会う meet/ 会いたい(恋しい) miss oneau/ aitai(koishii)(和(跟)〜)見面、遇見、遇到/ 想念、思念(母親が恋しい:我想念母親(故郷))jian mian, yu jian, yu4dao4/ xiangnian34, sinian14
 (お目にかかれて、とてもうれしい)grad to see you-和イ尓見面、我很興。見イ尓、〜。見到イ尓、〜。認識イ尓、〜。-
諦める give up, abandonakirameru放棄、死心fang4qi4, si3xin1
遊ぶ play/ 出かける go out/ 遊びに行く asobu/ dekakeru/ asobini iku玩儿/ 出去/ (出)去玩儿wanr/ chuqu10 /(chu1)qu wan2r
与える give/取る takeataeru/ toru給/ 取gei/ qu
アドバイス advise, hint, suggestadobaisu勧告、忠告(医師のアドバイスでタバコをやめた:経医生勧告戒烟、人のアドバイスに耳を傾ける:傾听別人的意見、改善について、彼にアドバイスした:関于改善対他勧告。)quangao44, zhonggao14
洗う wash/風呂に入る bathearau/ furo ni hairu洗/ 沐浴、洗澡、冲涼xi/ muyu, xizao, chongliang12
歩く walk/走る runaruku/ hashiru走/ *包zou/ pao
暗記する learn by heartanki suru背、背下来(棒暗記:(不理解意思)死記硬背)bei 4, bei xialai 55
暗算する calculate in one's headanzan suru心算xinsuan 14
安心する feel easy/心配する worry aboutanshin suru/ shinpai suru放心、安心/ 担心fangxin, anxin/ danxin
急ぐ hurryisogu急、加快、快走ji, jia kuai, kuaizou
受け取る receiveuketoru収、領shou, ling
失う lose/盗られる stolenushinau/ torareru*去、*去失/被倫diu, diushi/ bei tou
嘘を言う lieuso wo iu撒*荒sahuang
歌う sing a song/踊る danceutau/ odoru唱歌/ 跳舞chang ge/ tiaowu
打つ hitutsuda
生まれる born/死ぬ dieumareru/ shinu生、出生/ 死sheng, chusheng/ si
羨む envy, be envious ofurayamuxian4mu4
運転する driveunten suru駕駛、開車jiashi, kaiche
描く drawegakuhua
得る geteru[uru]得、得到、取得、獲得(利益を得る:得到利益、信用を得る:獲得信用/信任、職を得る:得到職業,好評を得る:獲得得好評)de2, de2dao4, qu3de2, huo4de2
選ぶ chooseerabu選択(擇)xuanze
拝む worship,bow/祈る prayogamu/ inoru拝/ 祈祷、祝願bai/ qidao, zhuyuan
起きる get upokiru起床qichuang
置く putoku放、存放fang, cunfang
遅れる delayokureru遅、晩chi, wan
送る send/配達する deiverokuru/ haitatsu suru送/ 発送song/ fasong
怒る get angryokoru怒、生気nu, shengqi
奢る treatogoru請客qing ke
驕る arrogant, haughty/勝って驕らず ogoru/ katte ogorazu驕傲、傲慢/ 勝而不要傲慢jiao1ao4, ao4man4/ sheng er bu yao aoman
教える teach/ 教える(しこむ) train, educateoshieru/ oshieru(shikomu)教/ 訓練jiao/ xun4lian4
教える,知らせる informoshieru, shiraseru告訴gao su
おしゃべりする・世間話をする・話し合う talk, chatoshaberi wo suru, sekenbanashi wo suru, hanashi au交談, 聊天jiaotan 12, liaotian 21
押す push/引く pullosu/ hiku推/ 拉tui/ la
落ちる dropochiru落、降落luo, jiangluo
思う thinkomou想、認為xiang, renwei2
思う(実はそうではなかった) thinkomou以為yi3wei2
 (彼は日本人だと思ったら、中国人でした) I thought he was a Chinese, but he is a Japanese-我以為他是日本人、其実是中国人Wo yiwei ta shi ribenren, qishi 22 shi zhongguoren
〜と思う、感じる think that -, feel tha -- to omou, kanjiru覚得jue2de
覚える remember/忘れる forgetoboeru/ wasureru記憶、記得/ 忘、忘記、忘懐jiyi, jide/ wang, wangji, wanghuai
泳ぐ swimoyogu游泳youyong
*** K *******************
買い物をする go shoppingkaimono wo suru買東西去。mai dongxi qu
買う buy/売る sell/払う paykau/ uru/ harau買/ 賣/ 付、付款mai/ mai/ fu, fukuan
返す returnkaesu還、帰還、送回huai, guihuai, songhui
変える changekaeru変更、変動biangeng, biandong
書く writekakuxie
確認する confirmkakuninsuru確認queren
勝つ win/負ける losekatsu/ makeru勝/ 輸、負sheng/ shu, fu
勝って兜の緒を締めよkatte kabuto no o wo shimeyo勝而不驕常備不懈,勝利后仍要提高警タsheng4 er2 bu4 jiao1 changbei24 buxie44, shengli44 hou4 reng yao2 tigao21 jingti34
噛む bitekamuyao3
金を使う spendkane wo tsukau花銭hua qian
借りる borrow/貸す lendkariru/ kasu借、租/ 借給、出租jie, zu/ jiegei, chuzu
感じる feelkanjiru感覚到、感覚、感到ganjue dao, ganjue, gandao
考え直す reconsiderkangaenaosu重新考考慮(もう一度考え直してください:請再重新考慮一下*巴)chong2xin3 kao3lv4
関心する interested in,concerned aboutkanshinsuru関懐、関心guanfuai, guanxin
がんばろう! ganbarou!加油!,加油干!jia3you4, jiao3you4 gan4
聞いてください listen to mekiite kudasai請*爾聴。Qing ni ting.
聞く listenkikuting
聞く hearkiku聴見ting jian
期待する expectkitai suru期待、期望qidai, qiwang
気にする careki ni suru介意jie yi
興味がある interestedkyoumi ga aru有興趣you xingwei
協力する coopratekyouryoku suru協力、合作xieli, hezuo
(服)着る put on,wear/脱ぐ take off,undress(fuku) kiru/ nugu穿衣服/ 脱chuan yifu/ tuo
切る cutkiruqie
気を使う mind, pay attention to, be careful ofki wo tsukau費心feixin 41
気をつけki wo tsuke立正li3zheng3
口喧嘩する・口論する fightkuchi-genkasuru, kouronsuru*少架chaojia 34
工夫 devisekufu想弁法,開動脳筋xiang3 banfa43, kaidong14 naojin31
繰り返す repeatkurikaesu反復、重複fanfu, changfu
決定する decide/妥協する compromisekettei suru/ dakyou suru決定/ 妥協jueding/ tuoxie
喧嘩する quarrel, fightkenka suru(口げんか)*少架、(殴り合い)打架chaojia34/ dajia34
検討する study,consider,examinkentou suru研討、審核yantao, shenhe
恋しい misskoishii懐念、愛慕、想念huau nian, ai mu, xiangnian31
向上する improve/低下する drop,declinekoujou suru/ teia suru提高、進歩/ 降低、下降tigao, jinbu/ jiangdi, xiajiang
(一緒に)行動する act(isshoni) koudou suru出動(昨日の大掃除は、全校先生、生徒全員行った:昨天大掃除,全校師生都出動了。)chu1dong4
壊れる broken/ 壊す breakkowareru/ kowasu壊(カメラが壊れた:照相機壊了) / 弄壊(私はカメラを壊した:我弄壊了照相機) huai 4/ nong huai 44
*** S ******************
再検討する review, reconsider, reexamsaikentou suru重新審査,重新研究(調査),重新考慮chong2xin3 shen3cha2, chong2xin3 yan2jiu1(diao4cha2), chong2xin3 kao3lv4
探す look forsagasuzhao
酒を飲む drink alchol/酔う drunksake wo numu/ you喝酒/ 酔、喝酔he jiu/ zui, he zui
仕事をする work, do ones's work(job)shigoto wo suru做工作、(手偏)高工作(仕事を探す:找工(作)、仕事にありつく:找到職業)zuo gongzuo, gap gonzuo
従う followshitagau順従、服従、依従shuncong, fucong, yicong
写真を撮る take a photoshashin wo toru照相zhao xiang
出発する depart,leave/到着する arriveshuppatsu suru/ touchaku suru出発、動身/ 到、到達chufa, dongshen/ dao, daoda
準備する preparejunbi suru準備zhunbei
昇進、昇格する promote, upgradeshoushin, shoukaku suru提昇ti2sheng1
紹介する introduce/推薦する recommendshoukai suru/ suisen suru介紹/ 推薦(荐)jie shao/ tuijian
冗談を言う jokejoudan wo iu開玩笑kai1 wanxiao24
助言 advice, hint, suggestjogen従傍教導、出主意cong2pang2 jiao3dao3, chuzhu3yi
知る knowshiru知道, 認識、了解、*董得zhidao 15, renshi 45, liaojie 33, dongde 35
知る(悟る、認識する) know, recognize/人を知る knowshiru(satoru, ninshiki suru)/ hito wo shiru認識/ 認識renshi 45/ renshi 45
信仰するshinkou suru信仰xinyuang
信じる believeshinjiru相信xiangxin
信用する trust,belive/信頼する rely onshinyou suru/ shinrai suru信用、信任/ 信頼、可靠xinyong, xinren/ xinlai, kekao
推敲 work oversuikou推敲tui1qiao1
好き like/愛する lovesuki/ aisuru喜歓/ 愛、愛好xihuang/ ai, aihao
座る sit/立つ stand upsuwaru/ tatsu座/ 站、起立zuo/ zhan. qili
接触する contactsesshoku suru接触、交往jiechu, jiaowang
責任がある/ -を負う/ -を果たすsekinin ga aru/ - wo ou/ - wo hatasiu有責任/ 負責/ 尽責任you zeren24/ fuze/ jin zeren
説得する persuadesettoku suru説服shuo3fu2
説明する explainsetsumei suru説明shuoming
増加する increase/減少する decreasezouka suru/ genshou suru増加/ 減少zengjia/ jianshao
世話をする take care ofsewa suru照顧、照料zhaogu, zhaoliao
送金する remitsoukin suru寄銭,(為替で)匯款ji4qian2, hui4kuan3
卒業する graduate fromsotsugyou suru(従大学)卒業(cong daxue ) biye 44
*** T ******************
退職する resign, retire, leavetaishoku suru退職,離職,去職(定年退職:退休,60歳で退職する:60才退休、健康を害して退職した:因身体坏而離職)tui4zhi2, li2zhi2, qu4zhi2
大切にする care,take good care oftaisetsu ni suru珍重、珍惜(自然を大切にする:珍惜自然)zhenzhong, zhenxi
助ける helptasukeru救助、幇助jiuzhu, bangzhu
訊ねる ask/答える answertazuneru/ kotaeru詢問/ 回答xunwen/ huida
楽しむ enjoytanoshimu快楽、享受kuaile, xiangshou
試す trytamesu試、試験shi, shiyan
断念する・諦める give up, abandondannensuru, akirameru放棄、死心fang4qi4, si3xin1
注意する care,take attentionchuui suru注意、小心zhuyi, xiaoxin
使う usetsukau用、使用yong, shiyong
つかむ holdtsukamu抓、抓住zhuo, zhuo zhu
疲れた tiredtsukareta累、疲労lei, pilao
作る maketsukuru做、作、製造zuo, zuo, zhizao
続ける continue/中止する stoptsuzukeru/ chuushi suru継続/ 中止jixu/ zhongzhi
包む wraptsutsumubao
人を連れていく takehito wo tsurete iku帯着人[孩子]去daizhe ren[haizi] qu
出会う meet, come acrossdeau遇到、遇見yu4dao4, yu4jian4
提案する propose, meet, come acrossteian suru建議、提案jian4yi4, ti2-an4
デモをする demostratedemo wo suru遊行示威youxing22 shiwei41
点検する check/ 指差し点呼tenken suru/ yubisashi tenko検点、検査/ 用手指点名jiandian33, jiancha./yong4 shouzhi33 dianming32
同意する agree/反対する oppose, objectdoui suru/ hantai suru同意、賛成/ 反対tongyi, zancheng/ fandui
到着する arrive/出発する depart,leavetouchaku suru/ shuppatsu suru到、到達/ 出発、動身dao, daoda/ chufa, dongshen
飛ぶ frytobufei
止まる stoptomaru停止tingzhi
泊まる staytomaru住在zhu zai
*** N ******************
懐かしい missnatsukashii懐念、想念huai2nian4, xiang3nian4
殴り合う(喧嘩する) fightnaguriau(kenkasury)打架dajia 34
なる becomenaru成為、変成chengwei, biancheng
入院する be in hospital, be hospitalizednyuin suru住(病)院zhu4(yi1)yuan4
値切る discount/値下げする reduce pricenegiru/ nesage suru討価 / 降価taojia/ jiang jia
眠る sleep/眠い sleepynemuru/ nemui睡覚、睡眠/ 困倦、想睡覚shuijiao, shuimian/ kunjuan, xiang shuijiao
望む hopenozomu希望xi wang
*** H ******************
励ます encouragehagemasu奨励、鼓励、激励jiangli 34, guli 34, jili 14
励む meke effort, work hardhagemu努力,刻苦,辛勤(仕事に励む:努力工作, 辛勤地窮動、勉強に励む:刻苦学習)nu3li4, ke4ku3, xin1qin2
始める begin/終わる finishhajimeru/ owaru開始/ 完、終了、結束kaishi/ wan, zhongliao, jieshu
働く workhataraku工作、労働gongzuo, laodong
運ぶ carry, transport, takehakobu(車で運送の場合)運、運送(荷物を車で運ぶ:用車運東西)/ (物を運ぶ、引越しの場合)搬、搬送(引っ越しをする:搬家)/ (両手で丁寧に持ち運ぶ場合)端(料理(水、皿、茶)を運ぶ:端菜(水/盤子/茶))yun 4, yunsong 44, ban 1, bansong 14, duan 1
自動車をバックする jidousha wo bakku suru倒車dao che
ざっくばらんに話す speak franklyzakkubaran ni hanasu説話坦率shuohua tanshuai
開く open/閉じる closehiraku/ tojiru開/ 関、閉kai/ guan, bi
含む includefukumu含、包含、包括han, baohan, baokuo
フォローする followforo suru跟踪gen1zong1
彼にプレゼントをあげる/give him a presentkare ni purezento wo ageru礼品給他。Lipin gei ta.
風呂に入る take bath, take showerfuro ni hairu洗澡、沖涼shizao33, chongliang12
変更する changehenkou suru変更,更改,改変(予定変更:改変預定,住所変更:変更地址、その問題の立場を変えない:不会改変在那問題上的立場)boan4geng1, geng4gai3, gai3bian4
放棄する give up, abandonhouki suru放棄fan4qi4
褒美を与える rewardhoubi wo ataeru奨賞jiangshang 33
訪問する visit place/personhoumon suru訪問fangwen
募集する hire, recruit, enlistboshuu suru招聘,誠聘,招募,募集(人員募集:招人、生徒募集開始する:開始招生、会員募集: 招募会員)zhopin14, chengpin24,zhaomu14, muji42
翻訳する translatehonyaku suru翻訳(成)fanyi14(cheng2)
*** M ******************
負ける losemakeru輸、負(中国に負ける:輸給了中国隊。敗給了〜。負於〜。)shu, fu
待つ waitmatsudeng
(一生懸命に)学ぶ learn(isshoukenmei ni) manabu(努力地)用功、(*垪命)学習(nuli de) yonggong, (pinming) xue xi
見直す restudy, reconsiderminaosu重新研究,重新考慮(このプランは見直す必要がある:這个計画需要重新考慮。)chongxin21 yanjiu21, chongxin21 kaolv34
見る seemirukan
迎えに行く pick up/歓迎する welcomemukae ni iku/ kangei suru迎接, 接(私は駅へ妹を迎えに行きます:我去車站接妹妹)/ 歓迎yingjie, jie 1/ huanying
無駄使い wastemudatsukai浪費(お金を無駄に使うな:不能乱花銭)langfei 44
面倒くさい troublesomemendou kusai真討厳, 真麻煩, 真費事zhen 1 taoyan 34, zhen 1 mafan 22, zhen 1 feishi 44
面倒をかける bother, troublemendou wo kakeru添麻煩tian 1 mafan 22
面倒をみる、世話する take cere of, look after, attend tomendou wo miru, sewa suru照顧,照料(病人の面倒を見る:照料(照顧)病人)zhaogu44, zholiao44
持ってくる bring,takemotte kuru帯・・来[去]dai....lai[qu]
*** Y ******************
(約束を)守る keep promise/- 破る break appointment(yakusoku wo) amoru/ - yaburu守約/ 破約shou yue/ po yue
休め!yasume !稍息shao3xi3
夢みる dreamyumemiru做夢zuomeng 44
夢でみる see in a dreamyume de miru夢見mengjian 40
呼ぶ call/叫ぶ cryyobu/ sakebu叫/ 喊、喊叫jiao/ han, hanjiao
読む readyomu読、念du, nian
予約する book, reserve/解約する cancelyoyaku suru/ kaiyaku suru予約、預訂/ 退yu yue, yuding/ tui
*** R ******************
理解する understand/誤解する misunderstandrikai suru/ gokai suru理解、了解/ 誤解、誤会lijie, liaojie/ wujie, wuhui
料理する cookryouri suru做菜zuo cai
旅行する travelryokou suru旅游luyou
礼を失する be impolite(rude)rei wo shissuru冒犯mao4fan4
連絡する contactrenraku suru聯絡、聯系lianluo, lianxi
*** W ******************
笑う laugh/微笑む smile/怒る angrywarau/ hohoemu/ okoru笑/ 微笑/ 怒、生気xiao/ weixiao/ nu, shengqi
動詞の名詞化---

戻る/Return to Top

形容詞 Adjectives

副 詞 Adverbs

名 詞 Nouns

体・健康 Body,Health

その他 Others

産 業 Industry


謝辞:在日中国人留学生の趙蜀寧さんに、語句の訂正、誤用などの多くの訂正、指導、助言を頂きました。謝謝。
謝詞:从在日本中国人留学生的趙蜀寧小姐領受了很多誤写、誤用等的訂正、指導。謝謝。
Gratitude: I received many instruction, such as a error of words and phrases , and misuse, and advice from Ms. Zhao Shuning, who studied in Japan. Xiexie

China Hong Kong Taiwan Singapore


Taamchai Home PageTaamchai Home Page Taamchai's Landscape of ChinaLandscape of China

Taamchai's Landscape of ThailandLandscape of Thailand Taamchai's Landscape of JapanLandscape of Japan

inserted by FC2 system